Kozines

Werkwijze

Stappenplan voor de projectontwikkeling voor woningbouw en vrije sector is voor Kozines vertrouwd en bekend terrein.
Binnen Gemeenteland en Provincie met recreatie woningen drijvende woningen
Traditionele woningen en BIO- ECO-BOUW.

De volgorde van de stappen is niet altijd in deze volgorde als anders wordt gevraagd & zeker niet in beton gegoten.
De start van een project kan zijn dat een locatie beschikbaar komt.
Maar ook kan een locatie worden gezocht, omdat behoefte is aan woningen voor spoedzoekers of wensen locatie als opdracht bij ons wordt neer gelegd.

Stap 1

Ga met elkaar om tafel
De bouw van verplaatsbare of vaste woningen is in veel gevallen nieuw voor alle betrokken partijen.
Meerdere projecten zijn afgeblazen of vertraagd, omdat er veel weerstand was tegen de doelgroep en/of het product. 
Het is daarom aan te bevelen om voorafgaand aan de planvorming om tafel te gaan met de private partij, woningbouw groepen, Gemeente, Provincie,
of Het Rijk,

Maar vooral het interactief proces aan de voorzijde met omwonenden en andere belanghebbenden om de verwachtingen aan de voorzijde af te stemmen.
Zodat er meer begrip en medewerking aan de voorzijde ontstaat en er meer in mogelijkheden wordt meegedacht.
Door de belanghebbenden.

Het gebruik maken van 3 D animatie kan juist helpen om inzicht en mogelijkheden te laten zien.
Ook heel belangrijk is dat de architecten het vertrouwen samen met de bouwer krijgen door ook er zelf zijn en de producten komen uitleggen met alle mogelijkheden.
Als de situaties ontstaat waarin weerstand verwacht wordt tegen verschillende doelgroepen BVB. Van uit groene groepen of de omvang van een project(en).
Zou het fijn zijn om direct een indruk te kunnen geven van het toekomstig inrichting en mogelijk beheer. En het behoudt van bestand groen en wat er aan groen bij komt.

Om op die manier de omgeving actief ook hun wensen kenbaar te laten maken of andere mogelijkheden te belichten.
Dit is juist een manier om de weerstand weg te nemen.
En door de omwonenden invloed te geven op de plannen te schieten en waar mogelijk tegemoet te komen aan hun ideeën en wensen.
Blijf gedurende de planvorming en uitvoering de belanghebbenden actief betrekken bij de verdere ontwikkelingen en help zodat er baande weg wederzijds evt. Klankbord groep oprichten .

Stap 2

Binnen Kozines is het  bepalen van de behoefte en wensen van de doelgroep.

Bepaal de woningbehoefte en de doelgroep en breng in kaart waar de woningen op hoofdlijnen aan moeten voldoen.

In bijna alle gerealiseerde projecten zijn meerdere doelgroepen gehuisvest. Houdt bij de vormgeving rekening met een concept voor community development als u dit wilt realiseren.

Dat vraagt bijvoorbeeld om ontmoetingsplekken en mogelijk gemeenschappelijke ruimte, afhankelijk van het concept. De handreiking Aan de slag met flex wonen! biedt aanknopingspunten om de markt in kaart te brengen.

Stap 3

U heeft al een eigen locatie dat is mooi, zo niet dan helpen wij evt.
Kozines zoekt samen de geschikte locatie of zoek die locatie in opdracht.

Vaste, verplaatsbare woningen of drijvende woningen, worden vaak in of aan de rand van woonwijk of aan of op het water gerealiseerd. 

Doelgroepen wonen graag in een woonwijk en in de nabijheid van goede voorzieningen deze moeten goed worden mee genomen.

Parkeren hoeft niet altijd aan de CROW norm te voldoen .
Gemeenten zijn niet altijd bereid een lagere parkeernorm vast stellen omdat er terecht door bewoners, bedrijven, bezwaarmakers de dreigende parkeerdruk als argument kunnen gebruiken.

Mogelijke andere Locaties waar geen bestemming wonen op rust kunnen op korte termijn extra bijdragen aan nieuwe extra woningen als die wel als tijdelijk woningen mogen worden geplaatst.

Die door Gemeente en Provincie worden toe gewezen.
In eerste instantie wordt er gekeken naar inbreiding’s mogelijkheden en wijziging van bestemmingsplannen van BVB. Oude kantoren en industrie terreinen.
En dan pas richting Rand en buiten gebieden.

Stap 4

Selecteer het Kozines BIO- ECO concept en werk het plan uit met de Architekt
De kracht van veel verplaatsbare vaste en drijvende concepten is de modulaire BIO – ECO bouw van Kozines.

Deze bouwvorm leent zich juist voor een gedetailleerd programma van eisen.
Vooral de maatvoering is juist flexibel en duurzaam en seculair door onze cassette bouw.

Er is vaak wel een handreiking nodig.
Aan de slag met 1 van onze flex woningen.

Gaan wij het maatwerk mogelijk maken met betrekking tot het energieconcept, de uitstraling van de gevel, de inbouw en de afwerking.
Modulaire bouw leent zich voor een inkoopvariant waarbij eerst het concept wordt geselecteerd en daarna, samen met de architect & evt. Met de bouwer het plan uitgewerkt.

Stap 5

Bepaal de route naar de tijdelijke ontheffing
De tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan kan worden geregeld via de kruimelprocedure en de buitenplanse procedure. De belangrijkste argumenten staan in onderstaande tabel.

De procedures staan beschreven op www.infomil.nl, de web site van Rijkswaterstaat over omgevingsbeleid.
Volgorde die daar bij spelen.

Snelheid ,Inspraak,Ontheffing’s termijn
Kruimelprocedure duurt 8 weken
Niet verplicht 10 jaar (wordt 15 jaar)
Buiten planse procedure 6 maanden
Zoals bij wijziging bestemmingsplan
Door gemeente vast te stellen, geen maximumtermijn in de wet vastgelegd.

Stap 6

Stel samen een goede businesscase op.
De businesscase staat of valt – meer dan bij reguliere woningen – met de uitgangspunten waarmee wordt gerekend. Belangrijker dan de feitelijke berekening is hoeveel jaar de woningen geëxploiteerd worden, hoe lang ze mee kunnen, hoe vaak de woningen verplaatst worden en hoe de risico’s worden gewogen.

Leg deze uitgangspunten vast. Een waardebepaling door een externe deskundige kan helpen om de waarde te objectiveren. Verschillende concepten kunnen geleverd worden met een standaard taxatierapport.

Stap 7

Stuur aan de voorkant op de risico’s die samenhangen met de tijdelijkheid van de locatie
Het grootste risico is dat er geen volgende plek is voor de woningen.
Hier kan op worden gestuurd door te anticiperen in het eigen voorraad beleid, door afspraken te maken met de gemeente over een vervolglocatie of met een terugkoop regeling met de bouwer.

Leegstand en hoge verhuis kostenvergoedingen tegen het einde van de exploitatie is een ander risico waarop kan worden gestuurd.